menu

145 Virginia Polytechnic Institute

Team
Trevor Bondi
Trevor Bondi
2 Challenges Won
Anthony Spinetta
Anthony Spinetta
2 Challenges Won
Vivaan Jaiswal
Vivaan Jaiswal
1 Challenge Won
Pierce Carver
Pierce Carver
2 Challenges Won
Sahil Alhat
Sahil Alhat
2 Challenges Won
Paul Broome
Paul Broome
3 Challenges Won
Gabe Mills
Gabe Mills
4 Challenges Won
Jordan Oliver
Jordan Oliver
1 Challenge Won
Henry Roberts
Henry Roberts
1 Challenge Won
Ben Piper
Ben Piper
1 Challenge Won
Zachary Collins
Zachary Collins
1 Challenge Won
Michael Kellogg
Michael Kellogg
1 Challenge Won
Ethan Husmann
Ethan Husmann
1 Challenge Won
Will Katz
Will Katz
3 Challenges Won
Saumith Gundapuneedi
Saumith Gundapuneedi
2 Challenges Won
London Russell
London Russell
1 Challenge Won
Malik Deslauriers
Malik Deslauriers
2 Challenges Won
Soumodeep Dutta
Soumodeep Dutta
1 Challenge Won
Ria Garg
Ria Garg
1 Challenge Won
Michael Punaro
Michael Punaro
2 Challenges Won
Danny Melillo
Danny Melillo
2 Challenges Won
Griffin Burd
Griffin Burd
3 Challenges Won
Carmen White
Carmen White
3 Challenges Won
Reilly Towns
Reilly Towns
3 Challenges Won
Zachary Hoelscher
Zachary Hoelscher
1 Challenge Won
Alex Willis
Alex Willis
1 Challenge Won
Jacob Bonilla
Jacob Bonilla
1 Challenge Won
Binay Rijal
Binay Rijal
2 Challenges Won
Salim Roustom
Salim Roustom
1 Challenge Won
Hanna Kruse
Hanna Kruse
3 Challenges Won
Neha Chinthapatla
Neha Chinthapatla
2 Challenges Won
View team agreement