menu

University of Houston Space City Rocketry

Team
V Sadygov
V Sadygov
1 Challenge Won
Farida Lakhani
Farida Lakhani
1 Challenge Won
Irvin Soriano
Irvin Soriano
2 Challenges Won
2
Alex Blick
Alex Blick
1 Challenge Won
Ravi Desai
Ravi Desai
2 Challenges Won
1
Allen Mathew
Allen Mathew
1 Challenge Won
Javier Ayala
Javier Ayala
2 Challenges Won
Kelly Graham
Kelly Graham
2 Challenges Won
View team agreement