menu

UoSheffield Sunride Rocket Team 30k COTS

Team
Vishan Nair
Vishan Nair Captain
1 Challenge Won
Dana Arabiyat
Dana Arabiyat
1 Challenge Won
Viktor Fedun
Viktor Fedun
1 Challenge Won
Mann
Mann
2 Challenges Won
View team agreement