menu

Hawai'i Innovation Laboratory, Inc.

Team
Arif Rahman
Arif Rahman Captain
4 Challenges Won
9
Aaron Ohta
Aaron Ohta
2 Challenges Won
Kareem Elassy
Kareem Elassy
1 Challenge Won
1
View team agreement